Category Archives: presentaties

Javascript Frameworks

Op 6 en 7 maart 2018 was het Nederlands InformaticaOnderwijsContres in Leeuwarden. Ik hield daar een praatje over Javascript Frameworks, waarbij ik inging op de vraag of hier sprake was van wildgroei of van gezonde diversiteit.

Om dit praatje goed te funderen had ik vanuit verschillende bronnen een boel data verzameld en die met elkaar in verband gebracht. Op die manier schetste ik een aardig beeld van de hedendaagse situatie met betrekking tot de JS frameworks. Ik concludeer uiteindelijk niet zo gek veel, maar breek wel een lans voor de gedacht dat je niet zomaar een framework in moet zetten, maar dat het nuttig is om eerst te kijken of JS niet zonder meer kan doen wat je wilt.

De presentatie zelf is hier te downloaden. Ik heb ook alle data als csv-bestanden beschikbaar.

Resultaten uit het verleden …

Dinsdag 26 januari 2016 werd de Hanze Research Dag gehouden, met als thema onderzoeksmethoden. Samen met collega Kees Mosselman hield ik hier een korte workshop (vijf kwartier) over historisch onderzoek. Samen met de aanwezigen gingen we tijdens deze workshop in op de vraag of hedendaagse situaties hun parallel hebben in de geschiedenis en of we, mocht dat zo zijn, daar dan iets van konden leren.

Tijdens de korte inleiding op de workshop.
Tijdens de korte inleiding.

We begonnen de workshop met een korte inleiding. Eerst vertelden we iets over onszelf en waarom we op dit onderwerp gekomen waren, vervolgens lieten we een timeline zien waarin we de opzet van de workshop duidelijk maakte. We wilden met name bekijken of het betrekken van de historie van meerdere disciplines positieve invloed zou hebben op de kennisvermeerdering van ons eigen vakgebied.

Het was niet onze bedoeling alleen maar te praten: het publiek moest ook wat doen. We hadden bedacht dat de aanwezigen vanuit hun expertise een casuïstiek zouden aandragen die dan door andere aanwezigen vanuit de historie van hun vakgebied besproken zou worden. We hadden een klein maar gemêleerd gezelschap, dus de interdisciplinariteit die we zochten was wel gegarandeerd. De uitkomsten zouden vervolgens plenair worden teruggekoppeld.

Aan het eind van de workshop konden we concluderen dat een monodisciplinaire blik op het vakgebied gevaarlijk kan zijn: je loop het risico te denken dat jouw mening de waarheid is en dat je geen andere mening meer toelaat. Ook is het betrekken van (de historie van) andere vakgebieden noodzakelijk voor het verkrijgen van nieuwe inzichten en het handhaven van een kritische blik ten opzicht van je eigen onderzoek.

Deelnemers aan de workshop.
Deelnemers aan de workshop.

Download de pdf

 

The Cloud

Tijdens een bijeenkomst van de Groningse Hoby Computer Club (ja die bestaan nog en is zelfs behoorlijk actief) hield ik twee flitscolleges over the cloud. Het was een leuke bijeenkomst in een beetje rare omgeving (Staples, wat een grote winkel met kantoorbenodigdheden is).

senioren3Ik begin het verhaal met duidelijk te maken dat the cloud eigenlijk helemaal niks bijzonder en ook niks nieuws is: het gaat gewoon over het lokaal beschikbaar hebben van een remote file system. Hierna stip ik even aan dat er heel veel data in the cloud wordt bewaard en dat het dus logisch is dat grote bedrijven hier een graantje van mee willen pikken.

Hierna vertel ik dat the cloud ook niets magisch is. Het heeft een behoorlijk fysieke component in de vorm van kabels en datacentra, wat op zich weer gevolgen heeft voor de energieconsumptie, veiligheid en privacy.

Download pdf

Presentatie tijdens seniorenacademie

On the Aestheticization of Quotidian Life

Lectoraat Kunst en Samenleving 5 juni 2015; Groningen
Het onderwerp van het Energize Festival 2015 was The Value of Waste. In dat kader dacht ik dat het aardig zou zijn een praatje te houden waarin ik aangeef dat het verspillen van tijd eigenlijk heel waardevol is; het gaat in het menselijk leven om het vinden van betekenissen in het dagelijks leven, hetgeen inhoudt dat we ons meer open moeten stellen voor de zaken die we niet met logica of onze reden kunnen (of moeten willen) verklaren.

In deze presentatie geef ik aan dat deze manier van in de wereld zijn feitelijk het grootste deel van ons bestaan de norm is geweest, en dat pas in de Renaissance hier een breuk mee is ontstaan. Sinds die tijd is het alleen de rede die aanspaak mag maken op waarheid en zijn schoonheid en het goede naar de marge van het alledaagse verdreven. Nadat ik dit proces heb beschreven, beschrijf ik de hedendaagse tendens (die kan worden teruggebracht tot het ontstaan van het impressionisme in de tweede helft van de negentiende eeuw) om in alles een esthetische ervaring, een beleving te vinden. Het is deze tendens die ik aanduid met het esthetiseren van het alledaagse leven.

download pdf 

Ruby in Higher Education

Groningen.rb meetup 26 mei 2015; Groningen
Deze presentatie heb ik gehouden voor een Rubby-meetup in Groningen: een klein groepje van Ruby-enthousiastelingen die in de regel elke maand bij elkaar komt om te spreken over deze programmeertaal en het Rails-framework dat er min of meer mee verbonden is. Meestal is het redelijk technisch, maar de organisatie had mij gevraagd eens iets te vertellen over Ruby in het hoger onderwijs.

Ik begin met aan te geven dat het niet waar is dat we in het HBO alleen maar Java gebruiken. In de specialisatie is zeker ruimte om andere programmeertalen en -technieken in te zetten, evenals bij de stage en bij het afstuderen. Ik geef ook aan dat er bij het afstuderen zeker niet alleen maar Java wordt gebruikt. Vervolgens analyseer ik de impact van Ruby op het werkveld en toon aan dat Java helemaal niet zo gek is – er worden tien keer zoveel Java-programmeurs als Ruby-programmeurs gezocht. Ik sluit af met mogelijke veranderingen of aanvullingen in het curriculum die het gebruik van Ruby in het hoger onderwijs zouden kunnen vergroten.

download pdf | bekijk de aankondiging

Artists and Designers as Agents of Change

PIN-C 18 mei 2015; Den Haag
Presentatie van een artikel met dezelfde titel. Ik begin deze presentatie met een voorbeeld van een gefaalde verandering om aan te tonen dat andere, radicale en creatieve manieren van denken noodzakelijk zijn om goede veranderingen door te voeren. Vervolgens beschrijf ik twee processen waarin studenten uit de creatieve sector intensief samenwerkten met studenten van andere opleidingen: Biobased Materials en de Minor Art & Technology. Beide projecten hadden het bewerkstelligen van een verandering als doel: een andere blik op de dagelijkse gang van zaken bij een ondernemer in het ene geval; een andere blik op samenwerken met vreemden in het andere geval.

Deze presentatie vormde samen met twee andere het middagprogramma van Track 2 – Designing societal innovation = innovating design?

Download pdf | Bekijk het officiële programma | Download het artikel

De Programmeur als Kunstenaar

NIOC 24 april 2015; Enschede
In deze presentatie breek ik een lans voor de gedachte dat het dagelijks werk van de software-engineer zich beter laat vergelijken met dat van een (autonoom) kunstenaar dan dat van een (eenvoudige) ambachtsman. Ik doe dat aan de hand van een viertal eigenschappen: persoonlijkheid, schoonheid, onzichtbaarheid en werkwijze. Net als schilders of auteurs hebben programmeurs de mogelijkheid om hun individuele voorkeuren en stijlen terug te laten komen in hun werk; meer dan dat geldt voor een pottenbakker of kleermaker. Net als kunstenaar appelleren programmeurs aan schoonheid en esthetische waarde om hun voorkeur voor bepaalde patterns of programmeertalen kracht bij te zetten. De onzichtbaarheid van de uiteindelijke programmacode doet denken aan kunstwerken die ook (of juist) werken door hun onzichtbaarheid. En net als het kunstwerk komt ook het programma pas tevoorschijn door de dialoog die de programmeur hiermee aangaat.

Ik illustreer elk van deze eigenschappen met voorbeelden uit de schilderkunst, de beeldhouwkunst, de muziek en moderne ‘feitkunst’.

Download pdf | Bekijk het officiële programma | Artikel (kort) | Artikel (lang)

Bekijk de presentatie in de procedings van het NIOC

Hoe de ware wereld tenslotte tot kunstwerk werd

Evaluatie Kenniskring Kunst en Samenleving, 24 maart 2015; Groningen
Voor de evaluatie van de kenniskring presenteerde ik het wat, het hoe en het waarom van mijn onderzoek dat ik voor deze zelfde kenniskring aan het uitvoeren ben. Ik beschrijf in het kort Heideggers opvatting van het onverborgene en de verschillende manieren waarop kunstwerken en techniek iets tevoorschijn, in het onverborgene, laten komen. Vervolgens ga ik in op de veranderende manier waarop hedendaagse technieken, te beginnen bij computergames, dat doen. De virtuele wereld die in het gebruik van deze moderne technieken tevoorschijn komt, vereist een heroriëntatie op de manier waarop techniek zich tot kunst verhoudt.

Vervolgens ga ik in op de methode die ik inmiddels heb ontwikkeld. Ik bespreek hier de blogs die ik schrijf, de citatenmanager die ik zelf heb geschreven en de wiki die ik onderhoud. Tenslotte geef ik een overzicht van de inhoudsopgave van het werk voor zover die momenteel definitief is.

Download pdf

Functioneel programmeren in Java 8

HBO-I ontwikkeldag 24 maart 2015; Groningen (in samenwerking met Johan Blok)
Deze presentatie gaat in op het nieuwe functionele programmeren dat in Java 8 is geïntroduceerd. Er wordt kort stilgestaan bij lambda-calculus in het algemeen en de manier waarop dit in Java is verwerkt in het bijzonder. De nieuwe syntax komt even aan bod, waarna er dieper op een aantal belangrijker zaken wordt ingegaan. Specifiek gaan we hier in op Streams, Predicates en Type Inference. Deze presentatie is ondersteunend aan de practicumopdrachten die op bitbucket staan.

Download pdf

l’Histoire d’I

Introductiecollege over internet, 14 april 2014; Groningen
Een korte, zevenmijlslaarzen introductie in hedendaagse technieken en communicatiemiddelen. Ik bespreek hierin de ontstaansgeschiedenis van communicatie op afstand, waarbij ik begin bij de werking van de Semafoor ten tijde van de Franse Revolutie. Ik leg hierbij de nadruk op het systeem van het protocolleren van communicatie door een systeem dat zowel aan de ontvangende kant en aan de verzendende kant moet worden geaccepteerd en begrepen. Ook het bedenken en versturen van meta-data is een ontwikkeling die hierbij van groot belang is geweest.

Via het Morse-alfabet en de telegraaflijnen kom ik uit op de telex, die al een groot aantal van de moderne protocollen in zich herbergt. Vervolgens spring ik door naar het ARPA-net waarbij ik een voorschot neem op de documentaire The Heralds of Resource Sharing (die een inherent onderdeel vormt van mijn onderwijs in de informatica). Tenslotte bespreek ik de ontwikkeling van het WWW door Tim Berners-Lee.

Download pdf