Voorrang van links?

De hooggeleerde emeritus professor Oosterhaven beargumenteert dat het beter zou zijn wanneer we in plaats van verkeer van rechts voortaan verkeer van links voorrang zouden verlenen (DvhN, 22 september). Behalve tijdswinst ziet hij hierin ook mogelijke verbeteringen voor de verkeersveiligheid.

Dit laatste punt wekt verbazing. Het is immers een gegeven dat een betere doorstroming van het autoverkeer in de regel op gespannen voet staat met verkeersveiligheid – alleen al om die reden worden wegen in woonwijken en in de stad voorzien van verkeersdrempels en andere snelheidsbeperkende maatregelen. Een bestuurder die stapvoets rijdt omdat hij geen goed verkeersoverzicht heeft is aanzienlijk minder gevaarlijk dan dezelfde bestuurder die dankzij een soepele doorstroming fijn door kan scheuren.

Wanneer de verkeersveiligheid werkelijk een aspect is waaraan bij het opstellen van nieuwe voorrangsregels gedacht moet worden, dan verdient het, in ieder geval binnen de bebouwde kom, de aanbeveling gebruik te maken van de VV- en FV-regels: eerst Voetgangers Voor, dan Fietsers Voor. Dat de doorstroming voor de auto hierdoor aanzienlijk vermindert lijkt me een bijkomend voordeel.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *